همخوانی مستور

اطلاعات نغمه

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

کاری از: گروه همخوانی نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

متن نغمه

به زودی قرار می گیرد!

مشاهده کامل
00:00
00:00
  • همخوانی «مستور» 00:00

همخوانی «مستور»

زمین به دست ابوتراب آرام می گیرد

اطلاعات نغمه

کاری از: گروه همخوانی نوای یاس

بازنشر از: نغمینو

پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.

متن نغمه

به زودی قرار می گیرد!

مشاهده کامل
پوزش!
برای مشاهده این بخش، اپلیکیشن نغمینو را نصب نمایید.
https://naghmino.ir/?p=2126
00:00
  • همخوانی «مستور» 00:00
00:00
  • همخوانی «مستور» 00:00